English Čeština
Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

viola J. B. Herclík, Mladá Boleslav 1969

viola J. B. Herclík, Mladá Boleslav 1969

cena: prodáno

price: sold


Josef Bohumil Herclík (1903-1987) byl synem houslaře Františka Herclíka a bratrem houslaře Ladislava Herclíka. Vyučil se u svého otce v Mladé Boleslavi. Potom absolvoval houslařskou školu v Schönbachu. 1921–1923 pracoval jako tovaryš u Otakara Špidlena v Praze. Od roku 1924 vedl dílnu svého otce v Mladé Boleslavi. V roce 1925 se osamostatnil, založil vlastní dílnu a otec potom pracoval u něho. Jako dobrý muzikant, hrál na housle a violu d´amoure, byl 35 let členem filharmonie v Mladé Boleslavi. Na konci druhé světové války byl za odbojovou činnost vězněn gestapem a po válce byl vyznamenán. Vyučil Jiřího Mrkvičku a svého syna Přemysla. Byl zakládajícím členem Kruhu umělců houslařů. Pracoval podle řady modelů, především podle Stradivariho, Guarneriho, E. A. Homolky, J. Kulíka a A. Sitta. Zhotovil také několik viol d´amoure, barokních louten a háčkových harf. Jeho nástroje jsou pečlivě vypracovány z výborného materiálu. Používal měkký lihový lak. Byl i dobrým restaurátorem. S úspěchem se zúčastnil několika mezinárodních houslařských soutěží.

Tato viola se vymyká běžné Herclíkově práci tím, že je méně přesně vyvedená. S tím souvisí autorův vlastnoruční nápis uvnitř nástroje "Studie vlivu nepravidelností na tvoření tónu". To dokládá, že nepřesnot byla autorovým záměrem! Těžko říci, zda je to onimi nepravidelnostmi, ale viola skutečně velmi dobře zní. Navíc je ve 100% stavu.

Josef Bohumil Herclík (1903-1987) was the son of the violin maker František Herclík and brother of violin maker Ladislav Herclík. He apprenticed at his father in Mladá Boleslav. Then he graduated at the violin making school in Schönbach. 1921-1023 he worked at Otakar Špidlen in Prague. From 1924 he lead his father's workshop in Mladá Boleslav. In 1925 got independent and then his father worked with him. As a good musician (he played violin and viola d´amoure) he was a member of the fhilharmonic orchestra of Mladá Boleslav for 35 years.In the end of the WWII he got arrested by the nazis for resistance activities and after the war was decorated. He taught Jiří Mrkvička and his son Přemysl. He was the founding member of the Circle of Czech Master Violin Makers. He worked after various models incl. Stradivari, Guarneri, E. A. Homolka, J. Kulík, A. Sitt. He also made a few viols d´amoure, barock lutes and harps. His instruments are made precisely from excellent materials. He used soft spirit varnish. He was also a good restorer. He successfully entered several competitions.

This viola deviates from usual style of Herclík by poorer craftsmanship. This relates to the handwriting inside: "Study of inpact of irregularities to tone". This proves that the inaccuracy was the author's intention! Hard to say whether it is due to the irregularities, but this viola dies sound very well. Moreover, it is in 100% condition.


Viola je označená původní vignetou, která však pochází z jiného nástroje.

Pod touto vinětou je vidět pravý podpis autora a datce 9.XII 1969.

The viola bares an original label, that however comes from a different instrument.

Under this label is the author's original signature and date 9.XII 1969.

Míry (měřeno přes klenbu):

Délka sp. desky 392 mm
Šířka sp. desky 191 mm, 128 mm, 233 mm
Výška lubů 35 mm
Mensura 210 mm
Délka struny 353 mm

Measurements (measured over arching):

Length of back 392 mm
Width of back 191 mm, 128 mm, 233 mm
Height of ribs 35 mm
Mensure 210 mm
String lenght 353 mm
© Jan B. Špidlen

Site Map Created by Agger, s.r.o.