English Čeština
Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

Julius Alois Hubička, Praha 1924

Julius Alois Hubička, Prague 1924

cena: 265.000 Kč

price: 265.000 CZK


Julius Alois Hubička se narodil 5.2.1886 v Josefově, zemřel 28.3.1955 v Praze. V roce 1901 se začal učit u houslaře Josefa Čermáka v Kutné Hoře. Od roku 1902 v učení pokračoval u Františka Špidlena v Kyjevě v závodě Jinřicha Jindříška. Potom pracoval jako tovaryš u Špidlena v Moskvě. V roce 1908 se vrátil do Čech, kde pracoval u Aloise Bittnera v Kladně. První světovou válku strávil v zákopech, což mu podlomilo zdraví. Po válce se osamostatnil v Praze v Nuslích. V roce 1921 se oženil s vdovou po výrobci dechových nástrojů. Vyženil s ní krámek na Letenském náměstí v Praze.

Hubička neměl kromě houslařství žádnou zálibu. Jeho zručnost se rovnala virtuozitě a vytvořil si nezaměnitelný styl. Za pomoci své manželky nejen vyrobil nepřehledné množství nástrojů, ale zabýval se také řadou různých vylepšení, pokusů a imitací. Nypříklad zkoušel dělat spodní desky z různých druhů dřeva. Zhotovil několik viol d´amoure a kvintonů. Zabýval se i opravami, v nichž rovněž vynikal. Dnes jsou jeho nové nástroje vysoko ceněny pro silný charkter zpracování a často i vynikající zvuk.

Julius Alois Hubička was born 5.2.1886 in Josefov, died 28.3.1955 in Prague. In 1901 he started learning at Josef Čermák in Kutná Hora. From 1902 he continued at František Špidlen in Kiev, in the music store of Jindřich Jindříšek. Later he worked at Špidlen in Moscow. In 1908 Hubička returned to Bohemia and worked at Alois Bittner in Kladno. The World War I he spent in the trenches, what ruined his health. After the war he estableshed jimself in Prague - Nusle. In 1921 he married a widow of a brass maker. Through the marriage he got a small shop in Prague - Letná.

Apart from violin making, Hubička had no hobbies. His skills equaled virtuosity and he set up a unique style. With the help of his wife he made not only a great number of instruments but he was also occupied with various inventions, experiments and imitations. For example he tested making the back plates of various kinds of wood. He completed a few violas d'amore and quintons. Hubička also provided excellent repairs. Today his instruments are highly valued for their strong character of craftsmanship and often excellent sound properties.


Tyto housle jsou skvělým příkladem Hubičkovy práce v perfektním a původním stavu. Nebyly nikdy otevřené, i garnitura, stejně jako krk, je dosud původní. Jsou postavené z pěkného dřeva podle Stradivariho modelu, ačkoli Hubičkův vlastní styl zřetelně převažuje. Spodní deska je z jednoho kusu jemně, ale výrazně žíhaného javoru. Jeho zvuk je velmi dobrý, vyrovnaný s pevným jádrem, ačkoli pro svůj původní stav a typické provedení by se dobře hodil i do sbírky. Patří k němu atest od Karla Vávry z roku 2003.

This violin is a fine example of Hubička's work in a perfect and original condition. It has never been opened, even the fittings just as the neck is still original. It is made of nice wood after the Stradivari model, however Hubička's own style prevails clearly. The back is of finely curled one-piece maple. Its sound is very good, well balanced and with a nice solid core, though as such a well preserved and typical example it could also fit well in a collection. A certificate by Karel Vávra from 2003 belongs to the violin.Housle jsou označené původní vinětou

JULIUS A. HUBIČKA
Pragae Anno 1924.
čís 158.


Vlevo va vinětě je tzv. Sdružený znak odboje, kterým se označovaly Čs. legie a který byl v letech 1918-1920 používán i jako prozatimní znak státu. Vpravo je Hubičkův vlastní znak se spletenými iniciály JAH.

Dále jsou nad vinětou vypálena dvě autorova razítka: iniciály JAH v ozubeném kroužku a "J.A.HUBIČKA". Stejná razítka jsou i na vrchní desce u krku a u pražce.

The violin beares an original label

JULIUS A. HUBIČKA
Pragae Anno 1924.
čís 158.


On the left side of the label is so called Czechoslovak Legion coat of arms which was 1918-1920 used as a temporary coat of arms of Czechoslovakia. On the right is Hubička's own coat of arms with plaited inicials JAH.

Above the label are two brand stamps: inicials JAH in a toothed circle and "J.A.HUBIČKA". The same brand stamps are also on the belly at the neck and at the lower saddle.


Rozměry (měřeno přes klenbu):

Délka sp. desky ... mm
Šířka sp. desky ... mm, ... mm, ... mm
Výška lubů ... - ... mm
Mensura ... mm

Measurements (measured over arching):

Length of back ... mm
Width of back ... mm, ... mm, ... mm
Height of ribs ... - ... mm
Mensure ... mm
© Jan B. Špidlen

Site Map Created by Agger, s.r.o.