English Čeština
Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

Konrád Krč, Brno 1948

Konrád Krč, Brno 1948

cena: PRODÁNO

price: SOLD


Konrád Krč se narodil 24. 11. 1896 ve Vídni, zemřel 16. 3. 1962 v Brně. V letech 1918–1921 studoval hru na housle u prof. Felda. Od roku 1920 také klavír u prof. Drahoňové v Praze. Studií musel zanechat, protože byl silně krátkozraký. Začal se věnovat obchodu s houslemi a později i jejich výrobě. Řemeslné základy získal v Schönbachu, krátkou dobu pracoval u berlínského houslaře Herrmanna, kde se při opravách seznámil s italskými nástroji. V roce 1923 přišel do Brna, kde získával zkušenosti od houslařů firmy Lídl: Gally, Kliera, Schrageho. U Antonína Gally složil tovaryšské zkoušky. V roce 1961 se stal členem Kruhu umělců houslařů.

Byl jedním z prvních houslařů u nás, kteří se snažili ladit houslové desky pomocí Fuhrovy metody. Vlastních nástrojů zhotovil kolem tří set, což je značný počet, ale počítají se do něho i nástroje, které zhotovil z polotovaru. Těch je zřejmě většina. Jeho krátkozrakost se časem ještě zhoršila a pamětníci vzpomínají, jak na práci hleděl přes silné brýle ze vzdálenosti asi 10 cm a používal i silné lupy. Je překvapivé, že i přes svůj hendikep dokázal stavět esteticky velmi vydařené nástroje, srovnatelné s nejlepšími českými díly té doby.

Konrád Krč was born 24. 11. 1896 in Vienna, died 16. 3. 1962 in Brno. 1918-1921 he studied violin play at prof. Feld and since 1920 also piano at prof. Drahoňová in Prague but he had to quit the studies due to his short-sightedness. Krč started to deal with violins and later began making his own ones. He obtained the violin making basics in Schönbach. For a short period of time he worked at Herrmann in Berlin where got acquainted with fine Italian instruments. In 1923 Krč came to Brno where he gained experience from violin makers of the Lídl company: Galla, Klier, Schrage. At Antonín Galla he later passed his master exams. In 1961 he bacame a member od the Circle of Czech Master Violinmakers.

Krč was one of the first who tried tuning the plates using the Fuhr method. He completed cca. 300 instruments which is a high number, however it includes those made from pre-made parts, which are probably a majority. His short-sightedness got even worse during time and contemporary witnesses remember him looking at his work through very thick glasses from a distance about 10cm and using strong magnifying lens. It is surprising that despite his handicap Krč could make aesthetically very nice instruments, equal to the best Czech works of that time.


Tyto housle jsou postavené podle modelu Guarneri a jsou jasně rozpoznatelným dílem tohoto mistra. Použil na ně pěkný materiál, spodní deska je pěkně žáhaná pološvartna z jednoho kusu. Nástroj je zcela v pořádku, korpus nebyl nikdy otevřen. Původní červeno-hnědý lak je z větší části smytý, takže vidíme spíše žluto-hnědý základ s vrstvou politůry. To nijak nesnižuje užitnou hodnotu. Zvuk je vyrovnaný i dosti silný. K houslím náleží původní účet od autora z roku 1948 a cenový odhad od Zdeňka Bělobrádka z roku 2018.

This violin was built after model Guarneri and is a clear example of this master's work. He used a pretty material, the back is made of a nicely flamed semi-slab of one piece. The instrument is in perfect condition, the body has never been opened. The original red-brown varnish has been mostly washed off and what we can see today is rather a yellow-brown base with a thin coat of French polish. This however does not harm the utility value. The sound is even and strong. An original invoice of Konrád Krč from 1948 and an estimate by Zdeněk Bělobrádek from 2018 belong to the violin.



Housle jsou označené původní vinětou

KONRAD KRČ
BRUNENSIS
OP. 236/II ANNO 1948.

The violin beares an original label

KONRAD KRČ
BRUNENSIS
OP. 236/II ANNO 1948.


Rozměry (měřeno přes klenbu):

Délka sp. desky 356 mm
Šířka sp. desky 167 mm, 113 mm, 207 mm
Výška lubů 30 - 31 mm
Mensura 194 mm

Measurements (measured over arching):

Length of back 356 mm
Width of back 167 mm, 113 mm, 207 mm
Height of ribs 30 - 31 mm
Mensure 194 mm




© Jan B. Špidlen

Site Map Created by Agger, s.r.o.