English Čeština

Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

Doporučujeme pojištění u britské pojišťovny
Lark (Group) Limited

We recommend the British insurance company
Lark (Group) Limited


Music Insurance - get a quote online

LARK uvádí: Jako nezávislí specialicté, poskytujeme nepřetržitě naše služby jednotlivcům, soukromým firmám a mnohonárodním podnikům již více než 60 let. Naše nezávislost nám umožňuje vysledovat ta nejlepší řešení od širokého spektra poskytovatelů, což společně s našimi zlušenostmi znamená, že instinktivně nalézáme nejvhodnější řešení pro velké množství scénářů.

V současné době máme na trhu pojištění v zastoupení 30.000 klientů 100 milionů britských liber. Naše pověst v pojišťovniství je postavená na zkušenosti, profesionalitě a poctivosti. Tato kombinace nás vytáhla mezi ‘Top 40 Brokers in the UK’, upevňujíce naši pozici na trhu, posilujíce naše možnosti vyjednávání s ručiteli a umožňujíce nám poskytovat individuálí řešení na míru.

Jako jeden z předních světových pojistitelů hudebních nástrojů, rozumíme jedinečným potřebám hudebníka a podle nich sestavila svou Musical Instrument Insurance policy (Pojistku hudebních nástrojů).

Naše Musical Instrument Insurance policy Vám poskytuje:

• celosvětové krytí
• žádné časové omezení
• krytí veškerých rizik (oheň, povodeň, ztráta, odcizení, neúmyslné poškození)
• znehodnocení v návaznosti na poškození
• krytí během cestování, pokud je nástroj v pevném pouzdře
• krytí doma
• bonus až 20% při bezeškodním průběhu

Víme, jak hektický může být životní styl hudebníka. Aby se pojištění co nejvíce zjednodušilo:

• pojistné a plnění může být placeno ve Vaší místní měně
• žádné vedlejší poplatky
• můžete si vybrat vlastního restaurátora
• můžete získat on-line cenovou nabídku - klikněte na banner výše

Naše pojistka je pro:

• profesionální hudebníky
• amatérské hudebníky
• studenty
• děti
• orchestry
• sbory
• kapely
• obchodníky a restaurátory

LARK presents: As an independent insurance specialist, we have been consistently providing individuals, families, private businesses and multi-national enterprises with our expertise for over 60 years. Our independence enables us to source the best solutions from a wide range of providers which, coupled with our experience, means that we instinctively know the most suitable solution for a multitude of scenarios.

Currently placing in excess of £100 million into the insurance market, on behalf of 30,000 clients, our reputation within the insurance industry is built on experience, professionalism and integrity. This combination has driven us into the ‘Top 40 Brokers in the UK’, strengthening our position in the market and reinforcing our ability to negotiate with underwriters, enabling us to provide individually tailored solutions.

As one of the leading musical instrument insurance brokers in the world, we understand the unique needs of a musician and have designed the Musical Instrument Insurance policy accordingly.

Our Musical Instrument Insurance policy provides you with:

• worldwide cover
• no time restrictions
• all risks cover (fire, flood, loss, theft, accidental damage)
• depreciation in value following an accident
• cover whilst travelling as long as the musical instrument is in a hard case
• cover whilst at home
• no claims bonus providing discounts of up to 20%

We appreciate how hectic a musicians lifestyle can be, so to make it as easy as possible for you:

• premium and claims can be paid in your local currency
• there is no excess or deductible to pay
• you can choose your own repairer
• you can get an online quote - click the banner above

Our policy caters for:

• professional musicians
• amateur musicians
• students
• children
• orchestras
• ensembles
• bands
• dealers and repairers


Dokumenty:

• Shrnutí
• Často kladené otázky
• Nabídkový formulář (vyplňte a odešlete přímo do LARK)
• Způsoby placení
• Všeobecné podmínky
• Výklad pojmů

Documents:

• Summary
• FAQ
• Proposal Form (fill and send to LARK directly)
• Ways to pay
• Terms Of Business Agreement
• Wording


Více informací na www.larkinsurance.co.uk

More information at www.larkinsurance.co.uk© Jan B. Špidlen

Mapa webu Created by Agger, s.r.o.