English Čeština
Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

Opravy, znalectví

Repairs, Expertise

Provádíme opravy mistrovských smyčcových nástrojů. Restaurátorskou činnost pod dohledem Jana Špidlena provádí houslař Václav Pikrt.

We carry out repairs of master bowed instruments. The restoration work is performed by the violin maker Vaclav Pikrt under supervision of Jan Spidlen, or in cooperation of them both.


Houslařské povolání je velice provázané s historií. Staré a vzácné nástroje byly u nás vždy přítomné, ať v rukách Františka v Rusku, J. Vitáčka coby kurátora ruské sbírky, Otakara ve svém prosperujícím obchodě, Přemysla jako zapáleného enthusiasty a znalce světového uznání, či mých vlastních. Snažím se všechny nashromážděné znalosti také využít jako znalec, především českých nástrojů. V případě nepochybné identifikace mistrovského nástroje mohu vyhotovit i písemný atest.

The profession of violin making is very intertwined with history. Old and rare instruments were always present with us, whether in the hands of Frantisek in Russia, J. Vitacek as curator of the Russian collection, Otakar in his prosperous business, Premysl a keen enthusiast, connoisseur and violin maker of world recognition, and my own. I try to use all the accumulated knowledge as an expert, especially of the Czech instruments. In case of an undoubted identification of a master instrument I can issue a written certificate.


Opravy houslí / Violin repair


© Jan B. Špidlen

Site Map Created by Agger, s.r.o.